Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

bractwosamopogardy
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viabylejaka bylejaka
bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
4901 2d7b
Reposted fromyanek yanek viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
bractwosamopogardy
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
Nie wiem czy u mnie bardziej złamane jest serce, czy umysł.
— Emil Cioran
bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
8398 59f7 500
: /  M.Halber
bractwosamopogardy
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
bractwosamopogardy
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
bractwosamopogardy
9528 4ff6 500

March 09 2017

bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
4797 cf59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl